techathon-teamfoto-5

Techathon 2020

De opdracht Vraagstelling

De vraagstelling van de Techathon 2020 luidt als volgt:

“Hoe kan het Rijksvastgoedbedrijf Stationsplein-West in Arnhem herontwikkelen tot circulair vastgoed? Welke technieken moeten worden ingezet? En welke businesscase sluit het beste aan bij de doelstellingen? Werk dit uit in een oplossing voor het Rijksvastgoedbedrijf.”

De oplossing die jullie met je team voor Stationsplein-West 30 aandragen bestaat uit drie componenten:

  • Een uitwerking van je circulaire visie waaruit blijkt hoe het Rijksvastgoedbedrijf haar doel kan bereiken.
  • Een uitwerking van welke technieken moeten worden ingezet. Maak hierbij onderscheid tussen een circulair ontwerp, circulaire producten en circulaire exploitatie inclusief beheer & onderhoud.
  • Een uitwerking van de bijbehorende businesscase voor het circulair herontwikkelen van het gebouw. Hierbij moet een duidelijk beeld ontstaan over de restwaarde, de keuze van het circulaire scenario, de outlook van de circulaire DMJOP en de bijbehorende werkafspraken (contracting/juridisch) op hoofdlijnen.

Daarnaast zal de jury kijken naar de mate waarin de voorgestelde oplossing repeteerbaar is, zodat er kan worden opgeschaald om de gebouwde omgeving in Nederland circulair te herontwikkelen. Besteed dus ook aandacht aan dat aspect bij het uitwerken van jullie oplossing en pitch.

Resultaten: een pitch en een beschrijving van de oplossing

Aan het einde van de dag presenteert ieder team zijn oplossing aan de jury. Het gaat om een korte presentatie van drie minuten (een ‘pitch’). Je kunt met je team zelf een presentatievorm kiezen; kies dus een vorm waarin je in drie minuten je oplossing zo overtuigend mogelijk kunt neerzetten. Daarnaast lever je met je team een beschrijving van maximaal drie pagina’s waarin jullie de teamoplossing in meer detail beschrijven. Daarvoor krijgt ieder team een formulier (dat voor alle teams natuurlijk hetzelfde is). De jury baseert haar oordeel op het ingeleverde formulier en op jullie pitch.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt de oplossing aan de hand van de volgende vier criteria:

  • Circulaire visie: in hoeverre sluit de circulaire visie/scenario aan bij het behalen van de circulaire herontwikkeling?
  • Technische haalbaarheid: in hoeverre is de circulaire herontwikkeling haalbaar en realistisch? Welke eventuele randvoorwaarden zijn er? Maak hierbij onderscheid in de volgende drie componenten:

1. Circulair ontwerp: flexibiliteit, toekomstbestendigheid en losmaakbaarheid
2. Circulair product: herkomst en toekomst materialen en producten
3. Circulair beheer & onderhoud in de exploitatiefase: hoe de circulaire potentie te benutten?

  • Financiële haalbaarheid: in hoeverre is de financiële haalbaarheid van de oplossing aangetoond en realistisch? Hoe aantrekkelijk is de businesscase? Probeer hierbij een onderscheid te maken in de volgende componenten:

1. Benodigde investeringskosten
2. De exploitatiekosten (circulaire DMJOP)
3. Ontwikkeling restwaarde

  • Toepasbaarheid en repeteerbaarheid van de oplossing: Wat zijn de eventuele beperkingen van de aangedragen oplossingen en wat wordt hierin verwacht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf? In hoeverre zijn de aangedragen oplossingen opschaalbaar voor ander her te ontwikkelen vastgoed in Nederland?

De criteria zijn alle vier even belangrijk.

 

Achtergrondinformatie

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om efficiënter en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050.

Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 is er vanuit de overheid besloten dat Nederland minimaal 50% minder primaire grondstoffen moet gaan gebruiken. De Techathon sluit mooi aan als leertraject op het behalen van deze toekomstige doelstellingen. Nu investeren in deze kennis levert straks een grote voorsprong op. Zo zijn de bouw-, installatie- en vastgoedbedrijven belangrijke motors achter het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd behoren zij tot de meest grondstofintensieve sectoren. Er is dus veel te winnen door slimmer en efficiënter om te gaan met grondstoffen in bestaand vastgoed.

Ook voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector zal deze doelstelling een grote impact hebben. In plaats van bijvoorbeeld het traditionele slopen en nieuwbouwen zal er in de nabije toekomst anders tegen grondstoffen aangekeken worden. Bestaande materialen zijn geen afval meer, maar nieuwe grondstoffen. En met het toepassen van natuurlijke materialen (bijvoorbeeld hout) zal de bouw er anders uit gaan zien en worden ontwerpen op een andere manier vormgegeven. Dit vergt een nieuwe manier van denken binnen onze sector. Van lineair naar circulair.

Klik hier voor informatie over:

 

Informatie over het gebouw

Klik hier voor achtergrondinformatie over het gebouw, de doelstellingen en het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf en krijg daarnaast een inkijkje in welke partijen allemaal betrokken zijn bij het vraagstuk.