Onderwijs & vaardigheden Actielijn 2

Actielijn-2

Het ontwikkelen van kennis en competenties is cruciaal voor de toekomst. Als branche hebben we ons gecommitteerd aan het Techniekpact, waarin we met onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk afspraken hebben gemaakt over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Onderstaande activiteiten liggen daarmee in lijn:

Vertalen uitdagingen naar arbeidsmarktimpact

Samen met ketenpartners willen we de instroom van hbo’ers in het mkb stimuleren en ervoor zorgen dat er voldoende opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Maar ook voor loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling willen we handvatten bieden.

Bewustmaken 'levenslang leren'

Door het op peil houden van kennis en vaardigheden kunnen we aansluiten op wat de toekomst van de branche vraagt. Dat betekent dat werknemers over hun loopbaan en inzetbaarheid moeten nadenken en werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het levenslang ontwikkelen van hun werknemers.

Nieuwe kennis en vaardigheden opnemen in opleidingsprogramma's

Opleidingen en bijscholingstrajecten moeten op alle niveaus (mbo, hbo en universitair) aansluiten op de actuele eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan de installateur, zoals samenwerking, klantgerichtheid en data.

Stimuleren trainingen 'on the job'

Actuele kennis en kunde worden almaar belangrijker. Nieuwe technologieën komen steeds sneller op. We helpen bedrijven om trainingen ‘on the job’ vorm te geven.

Vormgeven 'integraal' onderwijs

Met opleidingsinstituten en bestaande opleidingen onderzoeken we hoe we de verwevenheid met onder andere ICT, bouw, elektro- en energietechniek kunnen vormgeven.

Voorkomen dreigend tekort aan docenten

We maken ons hard om het dreigende tekort aan docenten te voorkomen en gaan op zoek naar nieuwe vormen van beroeps- en lerarenopleidingen.