Ontwikkeling & beproeven Actielijn 3

Actielijn-3

Om voorbereid te zijn op 2025, is het van belang dat de branche nieuwe technieken, vaardigheden en businessmodellen ontwikkelt en leert toepassen. Dat is wat we met deze actielijn beogen. Het gaat hier om het daadwerkelijk ‘doen’, om het testen en beproeven van verandering in de praktijk.

Daartoe ontplooien we onderstaande acties:

Stimuleren van toekomstige bedrijfsmodellen

Er zullen in de toekomst nieuwe verdienmodellen gaan ontstaan. Het ene bedrijf zal zich meer op advisering en een rol als tussenpersoon richten, het andere zal focussen op het efficiënt leveren van ‘handwerk’ en weer een derde zal inzetten op het ontwikkelen van abonnementsdiensten.

Ontwikkelen 'as a service' bedrijfsmodellen

Het belang van de circulaire economie, in relatie met de trend van bezit naar gebruik, maakt dat het ook voor onze branche niet langer draait om het leveren van een product, maar om het bieden van een dienst.

Opzetten platforms innovatieve waardeproposities

We zetten platforms op waarin we met andere partijen in de keten innovatieve waardeproposities  ontwikkelen en testen. Als brancheverenigingen nemen we het voortouw; ondernemers en bedrijven sluiten aan.

Uitdagende opdrachten bieden aan studenten en leerlingen

We zorgen voor een waardevolle kruisbestuiving tussen universiteiten, scholen en bedrijven en betrekken onderwijsinstellingen nauw bij de uitvoering van de verschillende actielijnen.

Opzetten testomgeving voor nieuwe technieken en businessmodellen

We zetten testomgevingen op om nieuwe technieken en businessmodellen te ontwikkelen en beproeven, bijvoorbeeld samen met de bouw of industrie